31-10-2017

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 października 2017 r. radcę prawnego Adama Rysia zastąpił jako partner spółki adwokat Franciszek Araszkiewicz. W związku z tym nastąpiła zmiana nazwy spółki na Araszkiewicz Cichoń Araszkiewicz Kancelaria Radców Prawnych i Adwokata spółka partnerska. Nastąpiła również zmiana adresu kancelarii w Warszawie.

19-06-2017

W dniu 20 czerwca 2017 r. mec. Michał Araszkiewicz bierze udział  jako ekspert w panelu dotyczącym nieodpłatnej pomocy prawnej, organizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Mec. Michał Araszkiewicz zaprezentuje referat pt. „Modele nieodpłatnej pomocy prawnej. Wybrane przykłady rozwiązań”, reprezentując Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

26-05-2017

W dniu 25 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2017, poz. 1015), wprowadzającą istotne zmiany w zakresie prowadzenia działalności aptekarskiej.

Wspomniana ustawa przewiduje, iż o zezwolenie na prowadzenie aptek ogólnodostępnych będą mogły ubiegać się następujące podmioty:
– farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;
– spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

Ponadto do ustawy Prawo farmaceutyczne wprowadzono ograniczenia ilościowe w zakresie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 99 ust. 3a, zezwolenia nie wydaje się, gdy wnioskodawca, wspólnik lub partner spółki będącej wnioskodawcą:
– jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub;
– prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
– jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub
– wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

Wydanie zezwolenia będzie dopuszczalne, jeżeli na dzień złożenia wniosku o jego wydanie liczba mieszkańców w danej gminie, w przeliczeniu na jedną aptekę ogólnodostępną, wynosi co najmniej 3000 osób i odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliższej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 500 metrów. Liczbę mieszkańców na dzień złożenia wniosku określa się na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) (art. 99 ust. 3b).

Powyższe ograniczenie, zgodnie z art. 99 ust. 3 d, nie będzie stosowane:
– jeżeli na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, odległość od miejsca planowanej lokalizacji apteki do najbliżej funkcjonującej apteki ogólnodostępnej, liczona pomiędzy wejściami do izb ekspedycyjnych aptek w linii prostej, wynosi co najmniej 1000 metrów;
– gdy z wnioskiem o udzielenie zezwolenia występuje podmiot, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, od spadkobiercy podmiotu posiadającego zezwolenie i adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

19-05-2017

W dniu 1 czerwca 2017 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające zmiany do Kodeksu postępowania cywilnego (dalej ,,KPC’’), uchwalone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. 2017, poz. 933).

Wspomniana ustawa podnosi w art. 5051 pkt 1 KPC wysokość wartości przedmiotu sporu z 10 000 zł do 20 000 zł w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym.

Nowelizacja objęła również instytucję wyjawienia majątku dłużnika, o której mowa w art. 913 KPC. Zmiana polega na tym, iż wierzyciel będzie mógł żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu jego majątku jak również do podania informacji o czynnościach prawnych, dokonanych przez dłużnika na rzecz osób trzecich w ciągu pięciu lat przed wszczęciem egzekucji, w wyniku których stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż był przed dokonaniem tych czynności. Zobowiązanie dłużnika do udzielenia powyższych informacji dotyczyć będzie tylko takich czynności dłużnika, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o wartości przekraczającej w dniu ich dokonania wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017, poz. 847).

19-05-2017

Od 1 czerwca 2017 r. zacznie obowiązywać obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej ,,KPA’’), uchwalona ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 935).

Wskazana powyżej nowelizacja wprowadza szereg nowych instytucji do KPA, którymi są między innymi mediacja, postępowanie uproszczone, milczące załatwienie sprawy oraz regulacja administracyjnych kar pieniężnych.

Prowadzenie mediacji w ramach postępowania administracyjnego będzie dobrowolne. Skorzystanie z tej instytucji w trakcie postępowania będzie miało na celu wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa przez zawarcie ugody lub wydanie decyzji.

Postępowanie uproszczone będzie prowadzone w sprawach, w których przepis szczególny stanowi o możliwości prowadzenia go w tym trybie i będzie charakteryzowało się znacznie mniejszym formalizmem niż postępowanie prowadzone na zasadach ogólnych.

Instytucja milczącego załatwienia sprawy polega na uznaniu sprawy za załatwioną w sposób zgodny z żądaniem strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia organowi żądania strony, organ nie wyda orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Będzie ona stosowana do załatwiania spraw wskazanych przez przepisy szczególne.

Regulacja dotycząca administracyjnych kar pieniężnych wprowadza ich definicję i określa ogólne reguły nakładania i wymierzania ich w drodze decyzji wydawanej przez właściwy organ.

9-05-2017

Dr Michał Araszkiewicz prelegentem podczas konferencji, która odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Konferencja ta jest częścią cyklu spotkań pt. ,,Ekosystem Innowacyjności Politechniki Warszawskiej”. Dr Michał Araszkiewicz wspólnie z dr Tomaszem Żurkiem wygłoszą prelekcję pt. ,,Sztuczna inteligencja w prawie”, w trakcie której przedstawią dotychczasowe osiągnięcia i kierunki badań związanych z zastosowaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w praktyce stosowania prawa oraz omówią potencjalne możliwości wykorzystania ich w przyszłości.

10-04-2017

W pierwszym numerze wydanego w 2017 r. Biuletynu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie ukazał się artykuł dr Michała Araszkiewicza pt. ,,Sztuczna inteligencja – naturalny sojusznik prawnika”.

W powyższym artykule dr Michał Araszkiewicz poruszył problematykę zastosowania systemów komputerowych do przeprowadzania analiz prawnych. Pretekstem do rozważań na temat historii sztucznej inteligencji i poszczególnych jej narzędzi stała się hipotetyczna sytuacja, z którą styka się na co dzień wielu prawników – zbliżający się termin do sporządzenia skomplikowanego pisma procesowego dla Klienta, stojący w opozycji do chęci odpoczynku od wyczerpującej pracy umysłowej. Skorzystanie z oprogramowania tworzącego argumenty przydatne dla obranej taktyki prowadzenia sprawy mogłoby znacznie skrócić i uprościć pracę ludzkiego umysłu.

Środkami wspomagającymi pracę prawników już obecnie są szeroko pojęte bazy informacji prawnej, które jednak nie są przystosowane do wykonywania samodzielnych rozumowań prawniczych. Przedstawione przez autora rozważania prowadzą do wniosku, iż można spodziewać się w przyszłości opracowania programu, który otrzymawszy konkretny problem prawny do rozwiązania dokonałby wszechstronnej analizy orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej w celu odpowiedzi na postawione pytanie prawne.

Przygotowanie oprogramowania, będącego swoistym wirtualnym prawnikiem, zajmie z pewnością jeszcze wiele lat, niemniej jednak stworzenie tego typu narzędzia nie zastąpi całkowicie pracy człowieka, którego immanentną cechą jest kreatywność w tworzeniu rozwiązań.

Artykuł dr Michała Araszkiewicza dostępny jest pod następującym adresem: https://oirp.krakow.pl/o-izbie/biuletyn-informacyjny-oirp-w-krakowie/.

07-04-2017

Dr Michał Araszkiewicz współautorem i redaktorem naukowym monografii pod tytułem ,,Mediacja. Teoria, normy, praktyka’’, która właśnie ukazała się na rynku wydawniczym.

Pozycja ta jest efektem pracy grupy socjologów prawa oraz teoretyków prawa skupionych wokół Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także osób spoza tego grona, posiadających doświadczenie w stosowaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów w poszczególnych dziedzinach prawa procesowego oraz przedstawicieli dogmatyki prawa.

Celem zespołu badawczego było przeprowadzenie szczegółowych badań nad zagadnieniem alternatywnych metod rozwiązywania sporów w zakresie ich zastosowania w polskim systemie prawnym.

Publikacja powstała pod redakcją naukową prof. dr hab. Krzysztofa Płeszki, prof. UJ dr hab. Janiny Czapskiej, dr Michała Araszkiewicza oraz dr Mateusza Pękali w efekcie realizacji projektu badawczego, zarejestrowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (numer N N110 130740).

07-04-2017

Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie o ochronę dóbr osobistych, o naruszanie renomy i dobrego imienia przedsiębiorcy przez podmiot konkurencyjny. Działania prawników Kancelarii doprowadziły do zakończenia sprawy na etapie przedsądowym poprzez spełnienie przez przeciwnika wszystkich żądań Klienta. Ponadto zastosowane zostały skuteczne mechanizmy prawne zabezpieczające interes Klienta Kancelarii na przyszłość.

05-04-2017

W dniu 3 kwietnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708), której celem jest określenie zasad systemu monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz reguł odpowiedzialności za naruszenie obowiązków związanych z tym przewozem.

Zgodnie z regulacjami ustawy do towarów wrażliwych należy zaliczyć m. in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystywane jako dodatki do paliw silnikowych, wyroby zawierające alkohol etylowy, alkohol etylowy całkowicie skażony, a także susz tytoniowy.

Przewóz towarów wrażliwych będzie objęty obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, który ma być prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w systemie teleinformatycznym. Zgłoszenia te będą dokonywane przez: podmiot wysyłający towary, podmiot odbierający towary, przewoźnika i osobę kierującą środkiem transportu.

Systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych podlegały będą, co do zasady, takie przewozy, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przewożonych przekroczy 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów, z wyjątkiem przesyłek wskazanych w ustawie materiałów w niewielkich opakowaniach jednostkowych, nawet jeżeli łączna masa lub objętość przesyłki przekroczy wyżej wskazane limity.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z wyjątkiem z wyjątkiem art. 21–32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.

© All rights reserved