POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Klienci Kancelarii mogą liczyć na gruntowne wsparcie w toku prowadzonych przez organy administracji publicznej postępowań. Dotyczy to postępowań prowadzonych przez organy samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, wojewodów, organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, organy uczelni wyższych, a także przez organy podatkowe. Kancelaria sporządza w imieniu Klientów nie tylko odwołania od niekorzystnych dla stron decyzji, lecz także czuwa całościowo nad przebiegiem sprawy administracyjnej na wszystkich jej etapach. Obsługa postępowań administracyjnych obejmuje także postępowania przed organami szczebla centralnego oraz organami regulacyjnymi.

Przygotowanie skarg na decyzje organów władzy publicznej, w tym organów podatkowych poprzedzone jest zawsze fachowym rozpoznaniem zasadności kierowania określonej sprawy przed sąd administracyjny. Swoim Klientom Kancelaria oferuje pełną obsługę postępowań sądowoadministracyjnych: od sporządzenia skargi na decyzję, postanowienie lub inny akt z zakresu administracji publicznej, względnie skargi na bezczynność danego organu, poprzez reprezentację w toku całego postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, aż po ewentualne sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

© All rights reserved