PRAWO KARNE SKARBOWE

W sprawach z zakresu prawa karnego skarbowego Kancelaria ACR zapewnia: reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze (np. urząd skarbowy, urząd celny), a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym, oraz reprezentowanie innych stron postępowania (podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej, interwenienta). Pomoc prawna obejmuje m.in. udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniu, posiedzeniu, rozprawie, udział w negocjacjach (np. w celu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności), a także obronę w postępowaniu wykonawczym. Typowymi sprawami o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe w których Kancelaria zapewnia pomoc prawną są sprawy o: uchylanie się od obowiązku podatkowego, oszustwo podatkowe, nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych.

© All rights reserved