PRAWO KARNE I PROCES KARNY

W sprawach z zakresu prawa karnego, prawnicy ACR występują w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych, a także powodów cywilnych w procesach karnych. Kancelaria ACR, stale współpracując z indywidualną kancelarią adwokacką adw. Franciszka Araszkiewicza, oferuje pomoc prawną w pełnym spektrum spraw, w tym obejmującą obronę oskarżonego na każdym z etapów postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, wykonawcze). Kancelaria prowadzi sprawy dotyczące przestępstw gospodarczych (np. nadużycie zaufania – niegospodarność, „pranie brudnych pieniędzy”, dotyczące czynów określonych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, działanie na szkodę wierzycieli). Kancelaria specjalizuje się również w sprawach karnych z zakresu prawa autorskiego (przywłaszczenie autorstwa, rozpowszechnianie utworu bez uprawnienia i inne przestępstwa określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Typowymi sprawami w których Kancelaria oferuje swoje usługi są także sprawy o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu w komunikacji, wolności seksualnej, mieniu, wiarygodności dokumentów.

© All rights reserved