NIERUCHOMOŚCI – BUDOWNICTWO – INFRASTRUKTURA

Jedną z kluczowych specjalizacji Kancelarii jest obsługa prawna planowania, przygotowywania, realizacji oraz komercjalizacji inwestycji budowlanych. Szczycimy się doświadczeniem przy obsłudze prawnej najbardziej skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych, w tym z zakresu infrastruktury lotniczej oraz liniowej. Świadczymy kompleksowe usługi dla profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości, jak również osób prywatnych.

Do usług świadczonych przez Kancelarię w ramach Działu Nieruchomości – Budownictwo – Infrastruktura należą: wsparcie prawne w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji lokalizacyjnych (decyzje wz, decyzje ulicp), decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, decyzji wydawanych na podstawie przepisów specustaw (w tym drogowej i lotniskowej), wsparcie prawne w procedurach zgłaszania wniosków i uwag do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, reprezentacja w sporach dotyczących ustalania rent planistycznych, opłat adiacenckich, wywłaszczeń i odszkodowań, a także zwrotu nieruchomości, reprezentacja w sporach z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz organami nadzoru budowlanego, w tym także reprezentacja przed sądami administracyjnymi, opiniowanie, negocjowanie i konstruowanie umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane (w tym FIDIC), umów z generalnymi wykonawcami oraz umów z podwykonawcami, a także umów budowlano-montażowych, obsługa prawna sporów budowlanych, w tym prowadzenie negocjacji oraz zastępstwo przed sądami powszechnymi, wsparcie prawne w sporach dotyczących jakości wykonanych robót budowlanych, w tym w ramach umów deweloperskich, wsparcie prawne w procesie zakupu nieruchomości, w tym wykonywanie kompleksowych audytów nieruchomości oraz audytów umów kredytowych, wsparcie prawne w procesie najmu nieruchomości, w tym prowadzenia negocjacji i renegocjacji długoterminowych umów najmu, regulacja stanu prawnego nieruchomości, wsparcie prawne w procesach eksmisji i odzyskiwania nieruchomości.

Usługi Kancelarii w ramach Działu Nieruchomości – Budownictwo – Infrastruktura są adresowane do firm budowlanych, firm inżynieryjnych, firm architektonicznych i pracowni projektowych, firm geodezyjnych, firm urbanistycznych, firm deweloperskich, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, a także dla osób prywatnych.

© All rights reserved