OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Kancelaria posiada znaczące doświadczenie w zakresie ochrony dóbr osobistych, zarówno podmiotów instytucjonalnych, jak i osób fizycznych. Kancelaria pomaga w uzyskaniu stosownych oświadczeń od sprawców naruszeń, jak również odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych. ACR posiada szczególne doświadczenie w zakresie zwalczania naruszeń dóbr osobistych w Internecie. Kancelaria świadczy również usługi na rzecz podmiotów publikujących treści w Internecie oraz prasie, broniąc autorów treści przed niesłusznymi roszczeniami w sporach dotyczących dóbr osobistych.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich osobistych i majątkowych, praw pokrewnych (w tym praw artystów wykonawców), praw wynikających z ochrony własności przemysłowej (w tym znaków towarowych) oraz ochrony know-how. Kancelaria sporządza i opiniuje umowy licencyjne, wydawnicze oraz inne umowy przenoszące prawa do utworów lub upoważniające do korzystania z utworów, a także reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych o ochronę praw własności intelektualnej.

© All rights reserved